Сторінки

Антибулінгова програма


Уповноважена особа закладу освіти з питань попередження насильства
 та булінгу 
   Наталія ЖИТКОВА, м. т. 0663137781
_______________________________________________________________


«Гаряча лінія» з питань протидії булінгу працює
 за номером 116 000.

Батьки та члени родини мають можливість отримати консультації щодо ознак насилля по відношенню до їх дитини і рекомендації, що робити в такій ситуації.  http://magnolia-tv.com/en/node/3859

Національна дитяча «гаряча лінія»
за безкоштовним  номером 0-800-500-225 та коротким безкоштовним номером для абонентів КиївСтар та Лайфселл – 116 111.
_______________________________________________________________

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» ВІД 05.09.2017 № 2145-VIII СТАТТЯ 53.

1. Здобувачі освіти мають право на:

1.1.    навчання впродовж життя та академічну мобільність;

1.2.    індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;  якісні освітні послуги;

1.3.    справедливе та об'єктивне оцінювання результатів навчання;

1.4.    відзначення успіхів у своїй діяльності;

1.5.    свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

1.6.    безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

1.7.    повагу людської гідності;

1.8.    захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти;

1.9.    користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

1.10.доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

1.11.забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

1.12.трудову діяльність у позанавчальний час;

1.13.збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;

1.14.особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

1.15.інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

2. На час виробничого навчання і практики здобувачам освіти забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм і угод між закладами освіти та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не передбачених освітньою програмою.

3.    Здобувачі освіти зобов'язані:

3.1.виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

3.2.поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

3.3.відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля;

3.4.дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

4.Здобувачі освіти мають також інші права та обов'язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

5.Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов'язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

           


Затверджено рішенням педагогічної ради 

від 30.08.2022 року № 1

 

Правила поведінки здобувачів освіти
Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області 

Відповідно до  Закону України «Про повну загальну середню освіту» учень – це особа, зарахована до закладу загальної середньої освіти, який здобуває освіту у будь - якій формі  початкову, базову середню чи профільну середню освіту.
        Статус учнів як учасників освітнього процесу у закладах освіти, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про  повну загальну середню освіту», Статутом закладу освіти та іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України.

І. Загальні правила поведінки

·        Здобувачі освіти повинні поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм у спілкуванні, виявляти толерантність та повагу до оточуючих, відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, до довкілля.

·        Здобувачі освіти зобов’язані дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу. Заборонено вчиняти дії, що несуть небезпеку особі або оточуючим.

·        Булінг, насильство, фізична конфронтація є неприпустимими формами поведінки здобувачів освіти у закладі та за його межами.

·        Якщо проти здобувачів освіти здійснюються протиправні дії або вони стали свідками таких, необхідно негайно звернутися за допомогою до адміністрації, чергового вчителя, класного керівника або будь-кого з працівників закладу освіти.

·        Не можна без дозволу педагогів залишати заклад в урочний час.

·        У разі відсутності на заняттях через хворобу здобувачі освіти зобов'язані своєчасно надати класним керівникам довідку з медичної установи; а у разі пропуску окремих занять - пояснювальний документ про причину відсутності (довідку від батьків (осіб, які їх заміняють) або лист закладів позашкільної освіти про участь у конкурсах, змаганнях тощо.

·        Здобувачі освіти бережуть майно закладу, підтримують чистоту та порядок на його території. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

·        Здобувачам освіти, які знайшли втрачені у закладі або на його території речі, належить віддати їх черговому адміністратору або черговому вчителю.

·        Не дозволяється в закладі освіти та на його території тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв, розповсюдження та використання з будь-якою метою небезпечних предметів, речовин. 

ІІ. Поведінка здобувачів освіти під час уроків

·        Здобувачі освіти приходять до закладу за 15-20 хвилин до початку занять, по першому дзвонику впродовж навчального дня займають свої місця у кабінетах за розкладом, готують усе необхідне навчальне приладдя до уроку. Запізнюватися на уроки без поважних причин неприпустимо.

·        Здобувачі освіти повинні виконувати вимоги Освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності.

·        Під час уроку не можна відволікатися самому і відволікати однокласників від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.

·        Здобувачі освіти обстоюють у коректній формі свої погляди та переконання при обговоренні спірних і неоднозначних питань за темою уроку.

·        Здобувачі освіти мають можливість за нагальної потреби вийти з класу виключно за дозволом учителя.

·        Здобувачі освіти використовують гаджети виключно з навчальною метою з дозволу вчителя. Заборонені  до використання під час уроку гаджети, що відволікають від опанування навчального матеріалу (мобільні телефони, плеєри, смарт годинники тощо).

·        На уроки фізичної культури здобувачі приходять у спортивній формі та спортивному взутті, а звільнені від занять фізкультурою обов'язково присутні в залі.

III. Поведінка здобувачів освіти на перервах

Час перерви - особистий час здобувачів освіти, який вони проводять на свій розсуд, проте не повинні заважати іншим.

·        Під час перерв здобувачі освіти знаходяться у закладі або, якщо дозволяють погодні умови, на його території.

·        Забороняється з метою особистої безпеки та попередження травмування учасників освітнього процесу під час перерв бігати сходами, штовхатися, грати в небезпечні ігри (в т.н. поблизу вікон та в інших місцях, непередбачених для активного відпочинку).

·        Категорично заборонено самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відчинені для провітрювання вікна.                                                                                                                 

IV. Рекомендації до зовнішнього вигляду здобувачів освіти

·        Стиль одягу здобувачів освіти - діловий, класичний. Для уроків фізичної культури, трудового навчання, хімії обов’язкова спеціальна форма.

·        Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках є недоречним.

·        Не слід носити коштовні прикраси на заняття та надмірно використовувати косметику.

·        За умови дотримання відповідного температурного режиму в освітньому закладі перебування в кабінетах у верхньому одязі є порушенням санітарно-гігієнічних норм.

·        На урочисті загальні заходи здобувачі освіти приходять у святковому одязі. На позаурочні заходи обирають доречний одяг за рекомендаціями батьків та на власний розсуд.

V. Правила поведінки під час організації освітнього процесу  з використанням  технологій дистанційного навчання

·        Навчаємося за розкладом.

·        Дотримуємося правил етикету.

·        Не порушуємо рекомендацій до зовнішнього вигляду здобувачів освіти.

·        Не запізнюємося на уроки.

·        Вмикаємо камеру й вимикаємо мікрофон.

·        Уважно слухаємо вчителя, виконуємо вказівки.

·        Активно працюємо на уроці.

·        Відповідаємо тільки з дозволу вчителя.

·        Говоримо чітко та по черзі.

·        Не відволікаємося.

·        Якщо з’являються питання, підносимо руку (натискаємо на відповідне зображення). Після дозволу вчителя запитуємо.

·        Після уроку виходимо з онлайн –зустрічі.

Якщо оголошено  сигнал «Повітряна тривога!»

·        Не панікуємо.

·        Завершуємо конференцію та вимикаємо комп’ютер.

·        Беремо «рюкзачок безпеки».

·        Переходимо до безпечного місця (визначене правилами вашої сім’ї).

·        По завершенню сигналу повертаємося до уроків за розкладом .

·        Зміст  пропущених уроків надолужуємо самостійно в зручний час за матеріалами, наданими  у віртуальних класах на освітній платформі.

_______________________________________________________________


Порядок звернення щодо булінгу (цькування) чи інших видів насильства.

Алгоритм дій для педагогів, інших працівників закладу та адміністрації у випадку виявлення булінгу (цькування).

Наказ №108 від 18.08.2022 Про затвердження «Плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)та будь-яких інших проявів насильства, на 2022-2023 н.р."

Нормативно-правова база з вищезазначеної проблеми, яка роз’яснює особливості притягнення до відповідальності за насильство та булінг.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року N 1646 «Порядок реагування на випадки булінгу (цькування)»

_______________________________________________________________


_____________________________________